Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Aktuality v personální a mzdové oblasti ve II. a III./Q 2022 včetně zpřísnění podmínek pro občany Ukrajiny – uprchlíky, odměny členům volebních komisí - volby 2022


Datum a čas: 22.09.2022 od 9:00 hodin - 14:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář - případně kombinovaný seminář prezenční a on-line.

Obsah semináře:

Aktuální seminář vás souhrnně seznámí se změnami v personalistice, mzdovém účetnictví a daních, které byly zveřejněny a vstoupily v platnost v 1. pololetí 2022. Bude též upozorněno na novelu vyhlášky o cestovních náhradách a další žhavé novinky pro II. pololetí roku 2022, včetně zdaňování odměn členům volebních komisí.

1) Zásadní změny v zákoně o dani z příjmu v souvislosti s podporou Ukrajiny.

 • Daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině a podmínky, za kterých bude moci tyto dary uplatnit v rámci zdaňovacího období roku 2022. Rozšíření okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout, a okruhu účelů, na které lze dar poskytnout.
 • Prodloužení doby navýšení maximální hodnoty daru, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně na 30% o další jeden rok. Prokazování hodnoty a účelu darů – Pokyn GFŘ D-22. Výdaje na bezúplatné nepeněžní plnění versus snížení základu daně podle § 15. Zvláštní dary, které budou nově osvobozeny od daně.

2) Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem.

 • Pojem referentské motorové vozidlo a jeho používání příslušným zaměstnancem.
 • Zásady, které musí zaměstnavatel nastavit při používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem pro účely pracovních cest, ale i cest soukromých.
 • Vyúčtování soukromě ujetých kilometrů a možné jeho způsoby. Změny od 14.5. u průměrných cen pohonných hmot benzinu  a nafty.
 • Navýšení vyměřovacího základu o 1% z pořizovací ceny motorového vozidla, které zaměstnanec může používat i pro soukromé účely. Změny, v § 6 Zákona o dani s účinností od 1.7. – ponížení tohoto procenta na 0,5%  za splnění určitých podmínek, ze strany zaměstnavatele.
 • Názorné příklady, a doporučené vnitřní předpisy – dohoda o svěření motorového vozidla zaměstnanci.

3) Zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny.

 • Omezení doby v kategorii pojištěnců za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát, udělování víz o udělení dočasné ochrany a doložení podmínky jednoznačného pobytu na území ČR, omezení poskytování humanitární podpory, možné poskytování dávek státní sociální podpory pro uprchlíky – sociální příspěvky, příspěvky na ubytování, atd.
 • Změny v poskytování příspěvku na domácnost nastavení dalších podmínek pro poskytování tohoto příspěvku. První praktické zkušenosti se zaměstnáváním uprchlíků – problém jazykové bariéry, zdravotní způsobilosti k výkonu práce, zapracování, pracovní morálka – dodržování bezpečnostních předpisů podle našich právních předpisů. Případné řešení škody za újmu na zdraví zaměstnance, a případné řešení škody, kterou způsobil zaměstnanec na majetku a hodnotách zaměstnavatele. Problémy z prokazování místa pobytu.
 • Sjednávání délky trvání pracovně právního vztahu. Kvalifikační kurzy pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Intenzivní jazykové kurzy.
 • Agenturní zaměstnávání cizinců a jejich následné pronájmy pro uživatele po dohodě mezi agenturou práce a uživatelem – případná rizika, mohou nastat, pokud nebudou nastavena jasná pravidla při zaměstnávání cizince – agenturního zaměstnance.

4) Připravované změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti s pravděpodobnou účinností  od roku 2023 – implementace norem EU.

 • Nastavení docházkového systému, obsah dohod, nastavení pracovního režimu, další možné nároky pro zaměstnance činné na základě těchto zvláštních pracovně právních vztahů oproti současné právní úpravě. Dodržení zásady rovnosti odměňování – viz § 110 a § 111 Zákoníku práce.
 • Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění. Souběhy několika dohod u jednoho zaměstnavatele a případný vznik účasti na pojištění.
 • Kdy se jedná o zaměstnání malého rozsahu u dohody o pracovní činnosti, u statutárů, ale i u pracovního poměru. Uzavírání dohod na dobu určitou nebo neurčitou. Pracovní úrazy u „dohodářů“. Celá řada názorných příkladů a vzory obsahu příslušných pracovně právních vztahů. Na co se zaměřuje inspekce práce, a případné sankce za nedodržení daných podmínek.

5) Srážky ze mzdy 2022.

 • Stanovisko vrchního soudu o uznání započitatelnosti navýšení částky normativních nákladů na bydlení zákonem 17/2022 o Kč 1 120,--. Další navýšení nezabavitelných částek od 1.7.2022 – opětovné zvýšení životního minima na jednotlivce. Názorná ukázka výpočtů podle poslední právní úpravy.
 • Řešení případných dopočtů nezabavitelných částek v rámci nejednotného výkladu v období leden – květen roku 2022.  

6)  Členové volebních komisí a jejich odměny – volby 2022.  

  • Výše odměny členům volebních komisí a zásadní vazby na odvody přímých daní – pojistného na SZ a ZP a daň- 
  • Souběhy příjmů u jednoho zaměstnavatele - zaměstnanec a zároveň člen volební komise.
  • Specifické podmínky odvodu pojistného na zdravotní pojištění u členů volebních komisí.  
  • Názorné ukázky výpočtů odvodu pojistného a daně z odměn členů volebních komisí.
  • Členové zastupitelstev a odvody pojistného na SZ a ZP……

 7) Další důležité informace podle vývoje legislativy ke dni konání akce – zvýšení stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1) Nařízení vlády 341/2017 Sb. .

 • Diskuze a zodpovídání dotazů.

ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ STUDIJNÍ MATERIÁL PŘIPRAVENÝ LEKTOREM PANEM KŘÍŽKEM.'''

 

Lektor/ka: Pan Zdeněk Křížek, specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor společnosti ANAG

Cena: 1 900,- Kč vč. DPH

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.