Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ROKU 2019:


Datum a čas: 09.12.2019 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací

  • inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů,p rotokolární likvidace zásob

  • opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek, zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik, časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů, dohadné pohledávky a závazky

  • odpisy majetku v účetnictví, daňové odpisy, rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové uznatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2019

  • zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění

  • metodika oprav chyb minulých období, nejnovější interpretace NÚR

  • důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí, příklady z judikatury NSS

  • dotazy, diskuse

Lektor/ka: p. Květoslava Novotná
Cena: 1 400,- Kč Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2019 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin